ภาพกิจกรรม
อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 ( 14-10-2563 )
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อาจารย์แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ร่วมส่งมอบพร้อมติดตั้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นหยวกพลังงานแสงอาทิตย์ ( 12-10-2563 )
ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครูและนักศึกษา นายสมคิด ขันสิริกุล ครูพิเศษ แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม พร้อมคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้าบางท่านและนักศึกษา เดินทางไปส่งมอบพร้อมติดตั้งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องหั่นหยวกพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดเวลาในการเตรียมอาหารให้กับสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เศษฐกิจของหมู่บ้าน ดูภาพกิจกรรม..

อาจารย์แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ( 09-10-2563 )
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำคณะครูแนะแนวแผนกวิชาช่าง ดังต่อไปนี้ 1.นายทวีรักษ์ จันที แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 2.นายนพดล วังมณี แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม 3.นางสาวอัญชลี สิงห์คำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4.นายวันชัย วิเศษวงษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.นายธนโชติ ศิริธนวัต แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 6. นายสารัช ศรีบูรณ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 7.นางสาวภรณ์ภิมล บุญเสริม แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต ( 21-09-2563 )
ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ,คณะครูและบุคลากร นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อบริการชุมชน ดังนี้ 1. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท 2. กิจกรรมสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนอาชีพการปูกระเบื้อง 3. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) บริการนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาต่อยอดการทำมุ้งลวด โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาขอรับบริการ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบ ( 31-08-2563 )
ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ และ ลานหน้าวัดดอยแก้ว อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ มอบหมายให้ รองฯ ชรันต์ยุทธ์ บุญยง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนักศึกษา นำคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรม (Fix it Center) เพื่อบริการชุมชน ดังนี้ ๑. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์การประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รถทุกประเภท ๒. กิจกรรมสร้าง (Build) บริการสร้างอาชีพใหม่ หรือต่อยอดอาชีพให้กับประชาชน สอนอาชีพการปูกระเบื้อง ๓. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) บริการนวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาต่อยอดการทำมุ้งลวด มีประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมาขอรับบริการจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทำเก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ที่นั่งเอกนประสงค์ ( 05-08-2563 )
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เยี่ยมและให้คำชี้แนะแก่คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน ในการจัดทำเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,จัดทำโต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตัวให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และใช้ในอาคารโรงอาหาร ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การปฎิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 05-08-2563 )
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขากายอุปกรณ์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มอบสนามเด็กเล่นให้ชุมชนบ้านช่างคำหลวง ( 01-02-2556 )
อ.สันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม พร้อมคณะครูในแผนก ได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนบ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฎบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ( 22-01-2556 )
เมื่อวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2554 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เนื่องจากแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ใช้สถานทีโรงฝึกงาน ตลอดจนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลร่วมกันกับแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่เวียนมาเรียนเกือบทุกแผนกช่าง ทำให้เครื่องจักรต้องใช้งานทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรคลาดเคลื่อนและอุปกรณ์บางเครื่องเกิดการชำรุดจากการใช้งานและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรเอง ดังนั้นเครื่องจักรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเที่ยงและซ่อมบำรุงตลอดจนจัดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดียืดอายุกาลเสื่อมสภาพของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนครูผู้สอนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิญาณ สุทธิเวทย์ และคณะเป็นวิทยากร ณ โรงฝึกฝีมือแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ( 02-04-2555 )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง คณะครู - อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดดี และแต่งชุดครุยในสถาบันที่อาจารย์ได้สำเร็จการศึกษามา เพื่อแสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2   >> | Last