ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทำเก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ที่นั่งเอกนประสงค์ ( 05-08-2563 )
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เยี่ยมและให้คำชี้แนะแก่คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน ในการจัดทำเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,จัดทำโต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตัวให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และใช้ในอาคารโรงอาหาร ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การปฎิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( 05-08-2563 )
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยการฯ อรรถกฤต อินทะโย ฝ่ายวิชาการ นำคณะครูสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม , สาขากายอุปกรณ์ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มอบสนามเด็กเล่นให้ชุมชนบ้านช่างคำหลวง ( 01-02-2556 )
อ.สันติสุข ศรีเกิน หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม พร้อมคณะครูในแผนก ได้มอบสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนบ้านช่างคำหลวง หมู่ที่ 5 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเชิงปฎบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ( 22-01-2556 )
เมื่อวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2554 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เนื่องจากแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ใช้สถานทีโรงฝึกงาน ตลอดจนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลร่วมกันกับแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่เวียนมาเรียนเกือบทุกแผนกช่าง ทำให้เครื่องจักรต้องใช้งานทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรคลาดเคลื่อนและอุปกรณ์บางเครื่องเกิดการชำรุดจากการใช้งานและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรเอง ดังนั้นเครื่องจักรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเที่ยงและซ่อมบำรุงตลอดจนจัดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดียืดอายุกาลเสื่อมสภาพของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนครูผู้สอนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิญาณ สุทธิเวทย์ และคณะเป็นวิทยากร ณ โรงฝึกฝีมือแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ( 02-04-2555 )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง คณะครู - อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดดี และแต่งชุดครุยในสถาบันที่อาจารย์ได้สำเร็จการศึกษามา เพื่อแสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ( 02-04-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีรุ่นที่ ศิษย์เก่าที่ทำงานแล้วมาแนะแนว แนวทางการทำงานแก่รุ่นน้อง เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ร่วมแสดงผลงานและกิจกรรม ในงาน Rcheewa EXPO'12 ( 02-04-2555 )
วันที่ 30-31 มกราคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดงานวันวิชาการ ซึ่งทางแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานด้วย ซึ่งได้แสดงผลงานและชิ้นงาน ของนักศึกษา ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]