เกี่ยวกับแผนก

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรร

 • ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องกลขั้นสูง และการบำรุงรักษาโรงงานในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนการซ่อมแซม
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถหางานเป็นช่างเทคนิค หรือช่างยนต์ในหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชน และสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวได้ ผู้ที่ต้องการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าก็สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล หรือเอกชนได้

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกานักเรียนสามารถที่จะ :

 • ปฏิบัติการด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • รวบรวมและทำรายการฐานข้อมูลในสถานประกอบการณ์
 • แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน
 • แสดงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • อ่านแบบและออกแบบงานเครื่องกล
 • ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยของเหลว และไฟฟ้า
 • ควบคุมคุณภาพผลิตผลทางอุตสาหกรรม

มีความรู้ในด้านติดตั้งและบำรุงรักษา

 • วางแผนขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงาน
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
 • วางรูปแบบของโรงงานและติดตั้งเครื่องจักร

มีความรู้ในด้านเทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต

 • ควบคุมคุณภาพของการผลิต
 • พัฒนาขั้นตอน การผลิตและผลผลิต
 • จัดการงานอุตสาหกรรม