ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับ ปวส.

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
ปวส.1
ปวส.2
ตกค้าง
รวมทั้งหมด

อภัย ข้อมูล อยู่ในระหว่างปรับปรุง โดย งานทะเบียน