งบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณ สำหรับวัสดุฝึก

แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา งบประมาณ หมายเหตุ
2556 86,650  
2555 85,000  
2554 83,325  
2553 80,000